„Fizjoterapia w powiecie strzelecko-drezdeneckim” – wkrótce nabór

„Fizjoterapia w powiecie strzelecko-drezdeneckim” – wkrótce nabór

Już 3 stycznia 2022 roku ruszy nabór do projektu „Fizjoterapia w powiecie strzelecko-drezdeneckim”. Tego dnia na naszej stronie w zakładce pliki do pobrania pojawią się odpowiednie dokumenty aplikacyjne. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się w poniższym artykule.

Aktywni zawodowo mogą zadbać o swoje zdrowie

Kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy oraz inne zabiegi to propozycja skierowana do potrzebujących pomocy mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Dzięki unijnemu wsparciu w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. na terenie naszego powiatu będzie realizowany projekt pn. „Fizjoterapia w powiecie strzelecko-drezdeneckim” w ramach osi priorytetowej 6 – Regionalny rynek pracy, działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

18 sierpnia br. w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przełazach została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego reprezentowanym przez wicemarszałka Łukasza Poryckiego a liderem projektu „Rehabilitacją” Agnieszka Bażant.

Magister fizjoterapii Agnieszka Bażant swoją działalność prowadzi od roku 2007, zaś w samych Strzelcach Krajeńskich pacjentów przyjmuje od sierpnia 2013 roku. Z chwilą rozpoczęcia realizacji projektu gabinet fizjoterapii zostanie przeniesiony do Kamienicy Piastów przy Alei Piastów w Strzelcach Krajeńskich i właśnie tam zostaną udostępnione beneficjentom projektu dwa nowe gabinety.

Partnerem projektu jest dobrze znane strzeleckiej społeczności Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec”, które od lat aktywnie działa na terenie powiatu, z powodzeniem podejmując się realizacji inicjatyw na rzecz mieszkańców oraz wdraża kolejne projekty. To w większości dzięki działaniom prezesa stowarzyszenia, Marka Halasza, udało się pozyskać środki na realizację projektu zwiększającego dostępność do świadczeń związanych z rehabilitacją medyczną.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacji medycznej dla minimum 150 osób w wieku aktywności zawodowej (uczniów szkół zawodowych, osób pracujących i powracających do pracy) z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Dotyczy on osób obciążonych schorzeniami układu ruchu i/lub obwodowego układu nerwowego wynikającymi ze sposobu wykonywania pracy, a przez to narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub zagrożonych pogłębieniem wykluczenia zawodowego. Program zakłada przywrócenie im pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności utrzymującej zdolność do kontynuacji lub podjęcia zatrudnienia wskutek objęcia kompleksową opieką rehabilitacji medycznej.

Możliwość skorzystania z form rehabilitacji wyniknie w trakcie kwalifikacji formalnej i medycznej, która opierać się będzie na ocenie stanu zdrowia oraz diagnozie funkcjonalnej i wiązać się z ustaleniem rokowania co do poprawy stanu zdrowia. Realizator świadczyć będzie usługi z zakresu rehabilitacji medycznej, m.in. terapię manualną (celem nadrzędnym jest indywidualna praca z pacjentem) elektroterapię, ćwiczenia indywidualne, taping medyczny czy masaż suchy. Każda z zakwalifikowanych osób będzie mogła zatem liczyć na indywidualnie dobraną formę rehabilitacji, która odbywać się będzie w cyklach zabiegowych.

Wszelkie procedury, takie jak kwalifikacja wstępna, cykle zabiegowe, kwalifikacja kontrolna i końcowa wykonywane będą przez wykwalifikowany personel. Wszystkie materiały medyczno-higieniczne oraz środki do dezynfekcji wykorzystywane podczas terapii zapewni realizator programu. Dodatkowo, dzięki unijnemu wsparciu, gabinet fizjoterapii zostanie wyposażony w wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, co ułatwi postawienie trafnej diagnozy oraz, co jest nie mniej ważne, wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do terapii. Ultrasonograf pozwala na dynamiczną ocenę różnych tkanek zarówno w spoczynku, jak i podczas ruchu. USG można wykorzystać jako narzędzie do oceny aktywności mięśni, oszacowanie struktury ścięgien, ocenić złamania czy wysięki w stawie. Cykl rehabilitacji medycznej zostanie każdorazowo zakończony konsultacją z lekarzem medycyny pracy w celu określenia aktualnych szans zawodowych i prognoz dotyczących dalszej aktywności zawodowej.

Dodatkową formą wsparcia, którą chcemy zaoferować naszym beneficjentom są indywidualne konsultacje psychologiczna oraz szkolenia z zakresu ergonomii i profilaktyki zagrożeń w środowisku pracy, prawidłowego sposobu wykonywania w pracy z uwzględnieniem prawidłowej postawy ciała, nauki oszczędzających technik oraz informacji o obciążeniach stanowiących główne zagrożenie dla układu ruchu. Chcemy upowszechnić wiedzę o żywieniu, zbilansowanej diecie i aktywności fizycznej – uczyć zasad zdrowego stylu życia.

Nabór wniosków prowadzony będzie w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. w sposób ciągły do dnia uzyskania w rekrutacji wskaźnika 150 osób. Wnioski o udział w projekcie należy składać w gabinecie „Rehabilitacji” Agnieszki Bażant, Kamienica Piastów przy Al. Piastów 1 w Strzelcach Kraj. (od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-18.00) oraz siedzibie Stowarzyszenia „Razem dla Strzelec” przy ul. Chrobrego 1 w Strzelcach Kraj. (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00) lub wysłać za pośrednictwem poczty/kuriera na ww. adresy.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Fizjoterapia w powiecie strzelecko-drezdeneckim”, który wraz z pozostałymi dokumentami jest dostępny na stronie internetowej www.razemdlastrzelec.pl. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod numerem tel. 535 963 201.

Komentarze zablokowane.